บาคาร่าออนไลน์ สรรพากรคืนภาษีเกือบ 95% เพิ่มเงินในกระเป๋าให้ปชช.-ขยายยื่นแบบภาษี

บาคาร่าออนไลน์ สรรพากรคืนภาษีเกือบ 95% เพิ่มเงินในกระเป๋าให้ปชช.-ขยายยื่นแบบภาษี

คืนภาษี – ข่าวจากกรมสรรพากร รายงาน วันที่ 18 พ.ค. 2563 บาคาร่าออนไลน์ กรมสรรพากรเร่งคืนภาษีบุคคลธรรมดาปีภาษี2562 ให้กับผู้ที่ขอคืนไปแล้ว 2,741,738 แบบ สูงถึงเกือบร้อยละ 95 จากผู้ที่ขอคืนภาษี 2,909,264 แบบ จ านวนเงินที่คืนให้แล้ว 28,072.52 ล้านบาท โดยผู้ที่ชำระภาษีไว้เกินและได้รับภาษีคืนแล้ว เพราะเป็นผู้ที่ยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ยื่นเอกสารประกอบการขอคืนถูกต้อง และผูกบัญชีธนาคารที่ขอคืนกับระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี(กลุ่มธุรกิจพลังงาน) 

ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ขณะนี้กรมสรรพากรได้เร่งดำเนินการพิจารณาและอนุมัติคืนภาษี ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ประจ าปีภาษี2562 ที่ผู้เสียภาษี ยื่นขอคืนภาษีไปแล้วรวมจ านวน 2,741,738 แบบ จากแบบที่ยื่นขอคืนทั้งหมด 2,909,264 แบบ คิดเป็น ร้อยละ 94.24 เป็นจ านวนเงินภาษีที่คืนให้แล้วรวม 28,072.52 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 12 พฤษภาคม 2563)

สำหรับผู้ที่ชำระภาษีไว้เกินและได้รับภาษีคืนจากกรมสรรพากรไปแล้ว เนื่องจากเป็นผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางระบบอินเทอร์เน็ต มีการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีถูกต้องครบถ้วน และมีการผูกบัญชี ธนาคารที่ขอคืนกับระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขประจ าตัวประชาชน ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีที่ขอคืนภาษีสามารถตรวจสอบ และติดตามสถานะการขอคืนภาษีได้ด้วยตนเองที่ www.rd.go.th ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง” สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือที่ส านักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

ก่อนหน้านี้ วันที่ 12 พ.ค. ข่าวจากกระทรวงการคลังรายงาน สรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต ให้ผู้ประกอบการ ช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

กระทรวงการคลงัโดยกรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากร สำหรับเดือนภาษีมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2563 เฉพาะผูป้ ระกอบการที่ยื่นแบบผ่านทาง อินเทอร์เน็ตทุกราย ช่วยผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมายื่นแบบฯ ด้วยตนเอง ลดความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอนุมัติขยาย เวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ให้ผู้ประกอบการที่ยื่น

แบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตทุกราย เพื่อช่วยผู้ประกอบการลดภาระ และปลอดภัยจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อีกทั้งเพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับโยบายของรัฐบาล ในการรณรงค์

ให้ผู้ประกอบการอยู่บลดการเดินทาง และมีการเวน้ ระยะห่าง ทางสังคม (Social Distancing)

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากรให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตในครั้งนี้ประกอบด้วย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53และ ภ.ง.ด.54) ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขาย สินค้าและบริการภายในประเทศ (ภ.พ.30) ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (ภ.พ.36) และภาษี ธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) 

ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวสรุปว่ากระทรวงการคลังหวังเป็น อย่างยิ่งว่ามาตรการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการการนำส่งและการชำระภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคร้ังน้ีจะช่วยลดความเสี่ยง และมีความคล่องตัวในการทำงานเพิ่มขึ้น และจะเป็นส่วน หนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกคนอยู่บ้าน ภายใต้แนวคิด “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย

โควิด-19 18 พ.ค. ไทยติดเชื้อ 3 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต

ไวรัสโคโรน่า –  กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563

ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,031 ราย ใน 68 จังหวัด (พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย) เสียชีวิตรวม 56 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 2,857 ราย (94.25%) เพิ่มขึ้น 1 ราย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจำนวน 118 ราย

ผู้ติดเชื้อ 3 ราย มีดังนี้

– หญิงไทย อายุ 29 ปี มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้จากที่ทำงานในกรุงเทพมหานคร และได้เข้ารับการรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลใน จ.นนทบุรี

– ชายไทย อายุ 55 ปี สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งเป็นที่ทำงานเดียวกันกับผู้ป่วยรายแรก

– หญิงไทย อายุ 27 ปี จ.ภูเก็ต อาชีพพนักงานขายสินค้า มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย จ.ปราจีนบุรี ที่เดินทางออกจาก จ.ภูเก็ต เข้ารับการตรวจเชื้อเมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา บาคาร่าออนไลน์